top of page

Algemene voorwaarden SiSu Centrum:

 

Yoga:

 

 • Lessen worden gevolgd op eigen risico. Klant is verplicht blessures vooraf gaand aan de les te melden aan docent. Verder is klant zelf eigenaar van zijn of haar grenzen en dient tengevolge deze grenzen zelf ook aan te geven.

 • Een abonnement wordt aangegaan voor 3 maanden. Lessen kunnen in dezelfde week worden ingehaald, daarna vervalt het recht op het inhalen van deze les.

 • SiSu Centrum zal rekening houden met langdurige afwezigheid i.v.m. ziektes, blessures of andere omstandigheden. Uiteraard dient dit wel overlegd te worden met de docent.

 • SiSu Centrum streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is SiSu Centrum hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. SiSu Centrum zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les, eventueel door een andere docent verzorgd. Indien SiSu Centrum niet in staat is een vervangende les aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het betaalde lesgeld.

 

 

 

Coaching:

 

 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd,  is het SiSu Centrum genoodzaakt deze in rekening te brengen.

 

 • Het SiSu centrum streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is het SiSu Centrum hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk.

 

 • De gesloten overeenkomst leidt voor het SiSu Centrum tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

 

 • In geval van verhindering van een cliënt heeft een cliënt tot een week voor de afspraak de mogelijkheid een afspraak af te zeggen, dan wel te verzetten.

 

 • Bij niet tijdig annuleren van een afspraak of niet verschijnen van de cliënt zijn de volledige kosten van het consult verschuldigd.

 

 • SiSu Centrum sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan tijdens een consult, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

 

 

 

Trainingen:

 

 • Het SiSu centrum streeft ernaar om geplande trainingen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde training echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is het SiSu Centrum hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. Wel heeft de klant recht op restitutie van het betaalde bedrag.

 

 • De gesloten overeenkomst leidt voor het SiSu Centrum tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

 

 • Cliënt of opdrachtgever dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

 

 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt of opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is cliënt over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 

 • Indien cliënt of opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is het SiSu Centrum gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van SiSu Centrum om schadevergoeding te vorderen.

 

 • Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cliënt of opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

 • SiSu Centrum sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan tijdens een training, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

 

 

 • De met SiSu Centrum gesloten overeenkomst leidt voor SiSu Centrum tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

 

 • Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

 

 •  Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

 

 

 • Opties op een mogelijke training zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit.

 

 • Een deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Indien de deelnemer binnen de bedenktijd al heeft meegedaan met een deel van de activiteit, dan is de deelnemer de kosten verschuldigd voor dat deel van de activiteit.

 

 

 • Er kunnen door een deelnemer slechts rechten ontleend worden aan  de overeenkomst met SiSu Centrum nadat betaling voor de activiteit heeft plaats gevonden.

 

 • Zonder betaling heeft een potentiële deelnemer geen garantie voor deelname aan de activiteit. Na betaling wordt door SiSu Centrum vastgesteld of de deelnemer al dan niet boventallig is. Dat is het geval indien op dat moment het maximum aantal deelnemers is bereikt. Is dat het geval dan wordt door SiSu Centrum het bedrag teruggestort, tenzij de deelnemer voor een volgende aflevering van de activiteit kiest.

 

 • De deelnemer of diens opdrachtgever dient in ieder geval de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk of digitaal per mail is overeengekomen met het SiSu Centrum.

 

 • Bij grotere cursussen en opleidingen wordt volstaan met een aanbetaling voor recht op deelname en dient de rest van het cursusgeld uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit te zijn betaald.

 

 • Betaling in termijnen is in geval van grotere cursussen en opleidingen bespreekbaar. Betaling in termijnen vraagt een kostentoeslag van 5 %. De overeengekomen termijnen worden schriftelijk of per mail vastgelegd.

 

 • Er is geen geldige reden om niet te voldoen aan alle op die manier afgesproken betalingsverplichtingen en alle bedragen blijven onder alle omstandigheden opeisbaar.

 

 • Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering direct opeisbaar.

 

 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 

 • Indien de deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is SiSu Centrum gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van SiSu Centrum om schadevergoeding te vorderen.

 

 

 • Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

 • Zowel SiSu Centrum als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

 

 • Annulering van een cursus door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

 

 • Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum van dezelfde activiteit is tot 1 maand voor aanvang van de activiteit kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

 

 • Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding annuleren is niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.

 

 • Bij niet verschijnen of voortijds afhaken van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

 

 • Indien SiSu Centrum niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft SiSu Centrum het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

 

 • SiSu Centrum heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

 

 • SiSu Centrum behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, opleidingen of andere groepsactiviteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

 • Het SiSu Centrum streeft ernaar om geplande trainingen en workshops te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde activiteit echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is SiSu Centrum hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. SiSu Centrum zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende training of workshop, eventueel door een andere trainer verzorgd. Indien SiSu Centrum niet in staat is een vervangende training of workshop aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.

 

 • Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt SiSu Centrum zich steeds het recht voor opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 • SiSu Centrum behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie voor een activiteit nog voor of tijdens het verloop van een activiteit te veranderen.

 

 • Alleen om zwaarwegende, eenzijdig door SiSu Centrum vastgestelde redenen kan een deelnemer recht tot verdere deelname aan een cursus, workshop of opleiding worden ontzegd. Het kan hier gaan om de bescherming van de persoon zelf of om de bescherming van de trainer of opleider. Het kan ook gaan om het functioneren van de overige deelnemers en het kunnen voldoen aan hun reële opleidingsverwachtingen.

 

 • Voor zover SiSu Centrum voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is SiSu Centrum uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

 

 • SiSu Centrum sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de trainingslocatie voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

 

 • Mocht een (hernieuwde) uitvoering van een activiteit  niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van SiSu Centrum uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen SiSu Centrum aan deelnemer of opdrachtgever te zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht of het bedrag dat door deze hiervoor betaald is. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 • Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 • SiSu Centrum en haar medewerkers verplichten zich tot volledige geheimhouding van de informatie van deelnemers in het kader van haar activiteiten verkregen en gebruik van de informatie en overleg daarover binnen het Centrum staat altijd in het teken van dienstbaarheid aan de deelnemer.

 

 • Deelnemers aan activiteiten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

bottom of page