ALGEMENE VOORWAARDEN SiSu Centrum in Barendrecht

 

De inschrijving wordt pas voltrokken als het inschrijfformulier correct is ingevuld (en akkoord met de voorwaarden) en de betaling is verricht. De administratie stuurt per e-mail een bevestiging van de inschrijving.

 

Wanneer de betalingsverplichtingen niet tijdig wordt nagekomen, behoudt het SiSu Centrum zich het recht voor de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Er wordt gewerkt met 10 lessenkaart. Deze kaart is persoonsgebonden. Losse lessen worden vooraf in de les afgerekend. Betaald lesgeld wordt niet meer teruggegeven. Het aantal lessen dient binnen de gestelde termijn van 3 maanden te worden opgemaakt.

 

Je houdt je aan de huisregels. Schoenen en jas worden in de gang achter gelaten. Iedereen neemt een yogamatje, handdoek en/of badlaken mee en een dekentje voor bij de meditatie.

 

Je houdt je aan de door het SiSu Centrum gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart deze te zullen naleven.

 

De lessen in het SiSu Centrum worden door ervaren gediplomeerde docenten gegeven. De oefeningen worden zorgvuldig gekozen en er wordt steeds benadrukt dat je je eigen grenzen in acht neemt. Je bent bekend met het feit dat je deelneemt aan de lessen op eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door je worden gedragen. Je bent je ervan bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat je eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens vrijwaart je het SiSu Centrum van aanspraken van derden ten deze. Je wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd. Ook is het SiSucentrum niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke goederen.

 

Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterk medicijn- en drugsgebruik of andere extreme verslavingen.

 

De kosten voor de cursussen staan vermeld op de website. Jaarlijks kunnen de prijzen opnieuw geïndexeerd worden. Dit gebeurt in de maand augustus voorafgaand aan een nieuw cursusjaar. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

 

De lessen zijn gebaseerd op een schooljaar. In de kerstvakantie en zomervakantie wordt geen les gegeven.

 

Je wordt verzocht zoveel mogelijk naar de les te komen waarvoor je ingeschreven staat. Verandering van lessen gaat in overleg.

 

De Algemene voorwaarden van het SiSu Centrum kunnen tussentijds gewijzigd worden. Je wordt schriftelijk via nieuwsbrieven of via je mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen(en).
Top